Gizlilik Politikası

MOB?L UYGULAMA G?ZL?L?K B?LD?R?M?

 

Tüm Kullan?c?lar?m?z?n gizlili?i bizim için çok önemlidir. Bir Uygulama Kullan?c?s? olarak Hizmetimizi kulland???n?zda, (Uygulama Yay?nc?s? olarak) Ki?isel Verilerinizi i?leriz. Bu Gizlilik Bildirimi, Ki?isel Verilerinizi nas?l korudu?umuzu ve i?leme koydu?umuzu aç?klar. Dikkatlice okuman?z? öneririz.

1. Bu Gizlilik Bildiriminde ne belirtilmi?tir?

 

Bu Gizlilik Bildirimindeki bölümler size a?a??dakiler hakk?nda bilgi verir:

 

 • ??lenen Ki?isel Verilerin türleri,
 • Ki?isel Verilerin i?lenme amaçlar?,
 • Ki?isel Verilerin i?lendi?i yerler,
 • Ki?isel Verileri korumak için uygulanan güvenlik önlemleri,
 • Üçüncü ?ah?slarla ilgili sorumluluk s?n?rlar?,
 • Ki?isel Verilerinizi görüntüleme, de?i?tirme ve silme,
 • Bu Gizlilik Bildiriminde yap?lan de?i?iklikler;
 • Sorunuz veya aç?klamalar?n?z varsa ne yapacaks?n?z?

 

2. ??lenen Ki?isel Verilerin türleri

 

A. Hizmetimiz taraf?ndan kullan?lan Ki?isel Veriler

Hizmetimizi geli?tirmek için Anonim Verileri kullan?r?z. Bu bilgiler, Hizmet arac?l???yla kamuya aç?klanmayacakt?r.

 

B. Otomatik olarak olu?turulan bilgiler

Ço?u di?er web siteleri ve çevrimiçi hizmetler gibi, Uygulamay? nas?l kulland???n?zla ilgili olarak otomatik olarak üretilen bilgileri toplar ve i?leriz. Toplanan bilgiler, ip adresinizi ve / veya benzersiz cihaz kimli?inizi içerir.

 

Özellikle kat?lmay? seçerseniz, Uygulama, co?rafi konum bilgilerinizi toplayabilir. Her durumda, co?rafi konum bilginizin al?nmas?n? mobil cihaz?n?z?n ayarlar?ndan engelleyebilirsiniz.

 

Sosyal a? hesab?n?zdan bilgi eri?imi ve toplama izni vermeyi özellikle tercih ederseniz, sosyal a? hesab?n?zdaki temel ki?isel bilgileriniz (ad?n?z ve e-posta adresiniz gibi) ve ayr?ca sosyal a? kullan?c? kimli?i ( ?ifreniz de?il ) ve Uygulama arac?l???yla payla?t???n?z yay?nlarla ilgili parametreler. Eri?ilebilen ve al?nabilecek bilgileri kontrol etmek için hesab?n?z?n gizlilik tercihlerini nas?l ayarlayabilece?iniz hakk?nda daha fazla bilgi için lütfen sosyal a??n gizlilik politikas?na bak?n.

 

Bu, ayn? zamanda, Uygulamay? nas?l kulland???n?za ili?kin otomatik olarak olu?turulmu? bilgilerle ilgili olarak gerçekle?ir. Bu tür bilgiler, Uygulaman?n nas?l kullan?ld???n? daha iyi anlamam?za ve bir kullan?c? olarak ihtiyac?n?za uygun hizmet üretmemize yard?mc? olur.

 

Uygulama içindeki kullan?c? yetkilendirme özelliklerini etkinle?tirirseniz, a?a??daki ek bilgiler saklan?r:

 

 • ?sim,
 • E-posta,
 • Telefon numaras? (iste?e ba?l?);
 • Facebook, Twitter, Google+ veya LinkedIn gibi harici bir sa?lay?c? taraf?ndan gönderilen ek profil bilgileri.

 

Uygulama sahibine, uygulaman?n kullan?m? hakk?nda bilgi vermek için a?a??daki (bilinmeyen) bilgileri de topluyoruz:

 

• Uygulamay? açt???n?z an,

• Uygulaman?n içinde açt???n?z ekranlar ve bu ekranlarda harcad???n?z süre,

• Uygulamadan ayr?ld???n?z an.

 

Not: kullan?c? yetkilendirme özellikleri etkinle?tirilmi?se, giri? yapt???n?zda anonim bilgileri sizin bilgilerinizle ili?kilendirebiliriz.

 

C. Belirli Bilgiler

Size sadakat kart?, haber bültenleri, reklamc?l?k gibi baz? etkinliklerle ba?vurman?z istenebilir; bu durumda baz? ki?isel bilgiler istenir. Bu bilgiler, hizmetimizin (üçüncü ?ah?slar dahil) veritaban?nda saklan?r ve bizimle payla??lacakt?r.

 

Uygulamadaki foto?raflar da dahil olmak üzere Veri yükledi?inizde, bu payla??lacak ve uygulaman?n di?er tüm kullan?c?lar? taraf?ndan görülebilecektir.

3. Ki?isel Verilerin i?lenme amaçlar?

 

A. Amaçlar

 

Taraflar Ki?isel Verileri a?a??daki amaçlarla i?lemektedir:

 

 • Hizmeti kullanabilmenizi sa?lamak için,
 • Hizmetimizle ilgili bilgileri güncel tutmak için,
 • Hizmetin iyile?tirilmesi ve / veya özelle?tirilmesi için,
 • Sizi tan?mlamak / veya Hizmeti özelle?tirmek için,
 • Sizi tan?mak ve doland?r?c?l??? önlemek için,
 • Destek sa?lamak için,
 • Ki?isel Verilerinizi, bizden bunu talep etti?iniz takdirde veya yasal olarak yükümlü oldu?umuz durumlarda, üçüncü ?ah?slara iletmek.

   

 

B. Ki?isel Verilerin üçüncü ?ah?slara iletilmesi

Sizden önceden izin al?nmaks?z?n Ki?isel Verilerinizi üçüncü ?ah?slara satmamaktay?z, satm?yor veya kiralam?yoruz. Bununla birlikte, Ücretli Hizmetlerle ilgili ödeme sa?lay?c?lar? arac?l???yla ödeme yapmak gibi Ki?isel Verilerinizi size sa?lama veya talimatlar? yerine getirmeniz aç?s?ndan ?art oldu?u durumlarda, Ki?isel Verilerinizi üçüncü taraflara sa?layabiliriz.

 

Uygun oldu?unu dü?ündü?ümüz ?ekilde Hizmet'in bu tür amaçlar için üçüncü taraflara kullan?m? hakk?nda "toplu anonim veriler" sa?layabiliriz. "Toplam anonim veriler", size geri gönderilemeyen ve bu nedenle Ki?isel Veriler olarak say?lmayan verilerdir. Örne?in, Kullan?c?lar?n Hizmeti nas?l kulland???n? daha iyi anlamak için toplu anonim verileri kullanabiliriz.

 

Üçüncü bir tarafa geçti?imiz veya bir üçüncü tarafla birle?ti?imiz veya bir yeniden yap?land?rmaya tabi oldu?umuz durumda, Ki?isel Verileriniz de üçüncü ki?ilere aç?klanabilir ve / veya bu üçüncü ki?iye devredilebilir. Bu üçüncü taraf, Ki?isel Verileri ve bize sa?lad???n?z di?er bilgileri kullanmaya devam etme hakk?na sahip olacak.

 

Ki?isel Verilerinizi, iyi niyetle, bir mahkeme karar?, halen devam eden adli i?lem, cezai veya sivil mahkeme celbi veya kolluk kuvveti makamlar? taraf?ndan verilen di?er yasal i?lem veya taleplere uyman?z gerekti?ine inand???m?z yerlerde if?a edebiliriz veya egzersiz yapabiliriz Yasal haklar? veya yasal iddialara kar?? savunmak.

4. Ki?isel Verilerin i?lendi?i yerler

Hizmet kapsam?nda i?lenen verilerin tutuldu?u veri merkezileri de?i?ik bölgelerde bulunmaktad?r., Türkiye, ?rlanda, Hollanda, Amerika Birle?ik Devletleri bölgelerinde yer alan bar?nd?rma hizmetleri kullan?larak sa?lanmaktad?r. Bununla birlikte, i?lenen Ki?isel Veriler, bu ülkeler ve bölgeler d???nda bir ülkede bulunan muhafaza sunucular?na aktar?labilir ve depolanabilir. Ki?isel Verilerinizin güvenli bir ?ekilde ve bu gizlilik politikas?na uygun ?ekilde kullan?lmas?n? sa?lamak için makul ölçüde gerekli tüm ad?mlar? ataca??z.

5. Ki?isel Verileri korumak için hangi güvenlik önlemleri uygulanmaktad?r?

Verilerinizin güvenli?i ve di?er Kullan?c?lar?n güvenli?i bizim için çok önemlidir. Ki?isel Verilerinizi kay?p ya da herhangi bir yasad??? i?leme kar?? korumak için teknik ve organizasyonel önlemler ald?k. A?a??daki tedbirleri uygulad?k: sunucular?m?z? güvenlik duvarlar?, SSL ba?lant?lar? ve hassas verilerin ?ifrelenmesi yoluyla koruma. Bu liste ayr?nt?l? de?ildir.

6. Üçüncü ?ah?slarla ilgili sorumluluk s?n?rlar?

Hizmetimiz üçüncü taraflar taraf?ndan sunulan hizmetler ve ürünler ve / veya ortaklar?n, reklamverenlerin ve di?er üçüncü taraflar?n web sitelerine veya hizmetlerine köprüler içerebilir.

   

Taraflar?n, bu üçüncü taraflar?n içeri?i, web siteleri veya hizmetleri üzerinde herhangi bir kontrolü veya etkisi yoktur. Üçüncü ki?i web sitelerinin ve hizmetlerinin kullan?m? için farkl? gizlilik politikalar? uygulanabilir. Bu Gizlilik Beyan?, yaln?zca taraflar taraf?ndan Hizmeti kendi amaçlar? do?rultusunda kullanman?z yoluyla elde edilen Ki?isel Verilerle ilgilidir. Taraflar, üçüncü taraf web sitelerinin ve hizmetlerin içeri?i, uygulamalar? veya i?letilmesi ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

7. Ki?isel Verileri Görüntüleme ve Silme

Uygulamay? kullanarak toplanan ki?isel bilgilere e-posta yoluyla bizimle ileti?ime geçmek veya silmek için bir istek gönderebilirsiniz. Kimli?inizi do?rulamak için ek bilgi sa?laman?z istenebilir.

8. Çocuk gizlili?i

Çocuklarla ilgili ki?isel bilgiler bilerek veya kas?tl? olarak toplanmamaktad?r.

9. Güvenlik

Ki?isel bilgilerinizin güvenli?ini sa?lamak, hasar riskini en aza indirmek, bilgi kayb? ve yetkisiz eri?imden veya bilgiyi kullanmak için önlemler uygulanmaktad?r. Bununla birlikte, bu tedbirler mutlak bilgi güvenli?i sa?layamamaktad?r. Dolay?s?yla, ki?isel bilgilerinizin güvenli?ini sa?lamak için çaba sarf edilir, ancak bu garanti edilmez ve Uygulaman?n ve ilgili veritabanlar?n?n herhangi bir haks?z davran??, ar?za, izinsiz engeller veya eri?im veya di?er kötüye kullan?m ve kötüye kullan?mdan muaf olaca??n? makul bir ?ekilde bekleyemezsiniz.

10. Bu Gizlilik Bildiriminde Yap?lan De?i?iklikler

Bu Beyan, herhangi bir zamanda güncellenebilir. Taraflar, Gizlilik Bildirimi'nin güncellenmi? bir sürümünü Hizmet arac?l???yla yay?nlayacakt?r. Taraflar, bu Gizlilik Bildirimi'nde yapaca?? de?i?ikliklerden haberdar olmak ve taraflar?n Ki?isel Verilerinizi nas?l koruma alt?na alacaklar? konusunda bilgi sahibi olmak için bu sayfay? zaman zaman kontrol etmenizi önerir. Bu Gizlilik Bildirimini periyodik olarak gözden geçirmek ve güncellemeler hakk?nda bilgi sahibi olmak sizin sorumlulu?unuzdad?r ve kabul ve taahhüt eder.

 

Bu Bildirimde yap?lan de?i?ikliklerin herhangi birine ba?l? kalmay? kabul etmektesiniz. De?i?iklik yürürlü?e girdikten sonra Uygulamay? kullanmaya devam etmeniz, de?i?tirilen Bildirim'i kabul etti?inizi gösterecektir. De?i?tirilen Bildirimi kabul etmiyorsan?z, Uygulamay? kald?rman?z ve onu daha fazla kullanmaktan kaç?nman?z gerekir.

11. Herhangi bir sorunuz ya da aç?klamalar?n?z varsa ne yapacaks?n?z?

Bu Gizlilik Bildirimi ile ilgili herhangi bir sorunuz veya aç?klamalar?n?z varsa, lütfen info@tele42.com 'a bir e-posta göndererek bizimle ileti?ime geçin.

 

Bu Gizlilik Bildirimi son olarak 01 Ocak 2017 tarihinde güncellendi.

 

bursa escort escort bursa görükle escort escort bursa bursa escort bayan görükle escort bayanlar konya escort konya escort bayanlar